PinYin - shǒu

How to pronounce shǒu in Mandarin Chinese PinYin?

How to spell pinyin shǒu in Mandarin Chinese?

Characters with Pinyin shǒu