PinYin - xiang

How to pronounce xiang in Mandarin Chinese PinYin?

How to spell pinyin xiang with tones in Mandarin Chinese?