PinYin - yi

How to pronounce yi in Mandarin Chinese PinYin?

Characters with Pinyin yi